Masnachu gyda’n gilydd ar-lein | 16 Mehefin 2021 | 9:30am

DIGWYDDIAD AR-LEIN | #GŵylTecherbuddcymdeithasol | Rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol (14 - 18 Mehefin 2021)

See this page in: Cymraeg

Archebwch eich lle

Bydd y ddolen uchod yn eich ailgyfeirio i dudalen archebu gwefan Wythnos Arweinwyr Digidol. Unrhyw broblemau gydag archebu’ch lle, e-bostiwch marketingteam@wales.coop 

Crynodeb

Mae offer digidol wedi bod â rhan hollbwysig wrth helpu busnesau lleol i weithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i lwybrau newydd at y farchnad. Cewch glywed am hanes ysbrydoledig un o gymoedd Cymru, a sut daeth eu marchnad ar-lein yn wasanaeth hanfodol yn fuan. Bydd y sesiwn hon yn dangos ffilm fer am y tro cyntaf ynghylch Cadwyn Ogwen, sesiwn holi ac ateb gydag arweinwyr y prosiect, a lleisiau eraill o bartneriaethau masnachu arloesol ledled Cymru.

Cynulleidfa

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol a bydd yn archwilio datrysiadau, syniadau, arloesiadau a thechnolegau digidol a allai eu helpu i weithio’n fwy effeithlon a chynyddu eu heffaith.

Cadeirydd

Portrait of Mike Williams

Mike Williams

Busnes Cymdeithasol Cymru

Cynghorydd Busnes

Siaradwyr

Jackie Mulligan

Sylfaenydd a Prif Swyddog Gweithredol, ShopAppy

Dr Jackie Mulligan yw sylfaenydd ShopAppy.com sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae gan arbenigwr Tasglu Stryd Fawr ac Uwch Gymrawd y Sefydliad Rheoli Lle, Jackie brofiad sylweddol yn y DU ac yn rhyngwladol mewn digwyddiadau, manwerthu a thwristiaeth. Yn arbenigwr mewn meddwl yn greadigol ac yn y dyfodol, defnyddiodd Jackie ei hymchwil doethuriaeth i seicoleg i ddatblygu ShopAppy.com yn 2016. Mae hi wedi ymddangos ar BBC ac ITV.

Meleri Davies

Prif Swyddog, Partneriaeth Ogwen

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy'n gweithio er budd economi, amgylchedd a chymunedau Dyffryn Ogwen. Fel menter gymdeithasol maent yn darparu gwasanaethau clercio ar gyfer 3 chyngor cymunedol, yn datblygu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol, yn rheoli eiddo ac yn datblygu prosiectau trosglwyddo asedau cymunedol. Yn ogystal â chefnogi prosiectau sy'n creu cymuned iach, fywiog a chynaliadwy. Mae ein prosiectau yn cynnwys siop grefftau cymunedol Siop Ogwen, sefydlu cynllun hydro cymunedol Ynni Ogwen a phrosiect amgylcheddol Dyffryn Gwyrdd i fynd i'r afael â thlodi yn yr ardal. Mewn ymateb i Covid-19, sefydlodd y Bartneriaeth Ogwen Cadwyn Ogwen - platfform ar-lein i werthu cynnyrch lleol a'i ddanfon mewn cerbyd trydan cymunedol.

Photo of Glenn Bowen

Glenn Bowen

Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyfarwyddwr y Rhaglen Fenter

Paul Sandham

Datblygwr e-Fasnach, Kodergarten

Eifion Williams

Prif Weithredwr

Economi Gylchol Cymru

Defnyddio offer ar-lein i gynhyrchu incwm gwirfoddol, 16 Mehefin 2021 11am

Beth yw Technoleg er budd cymdeithasol?

Mae Technoleg er budd cymdeithasol yn disgrifio mudiad a chymuned o bobl sy’n poeni ynghylch defnyddio technoleg i sicrhau effaith gymdeithasol gadarnhaol. Mae’n ymwneud â chwilio am atebion technolegol i wella pethau i bobl, cymdeithas a’r blaned ac, wrth wraidd hyn, y mae’r ymrwymiad i roi pobl yn gyntaf.

Mae nifer y bobl a’r sefydliadau sy’n meddwl ac yn gweithredu yn y gofod hwn yn cynyddu, ac mae’r math o weithgaredd y maent yn cymryd rhan ynddo yn esblygu’n gyson.

Pwy ydyn ni?

Sefydliad cydweithredol dielw yw Canolfan Cydweithredol Cymru sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella eu bywydau a’u bywoliaeth.

Am fwy na degawd rydym wedi bod yn helpu pobl i ennill sgiliau digidol sylfaenol fel y gallant gael gafael ar wybodaeth, gwasanaethau a swyddi. Yn ogystal â’n gwaith ar gynhwysiant digidol, rydym yn gweithio gyda’r sector elusennol a busnes cymdeithasol i’w helpu i harneisio technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

Wales Co-operative Centre Logo