Gwneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol | 14 Mehefin 2021 | 10am

DIGWYDDIAD AR-LEIN | #GŵylTecherbuddcymdeithasol | Rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol (14 - 18 Mehefin 2021)

See this page in: Cymraeg

Gweneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol, 14 Mehefin 2021, 10am

Archebwch eich lle

Bydd y ddolen uchod yn eich ailgyfeirio i dudalen archebu gwefan Wythnos Arweinwyr Digidol. Unrhyw broblemau gydag archebu’ch lle, e-bostiwch marketingteam@wales.coop 

Crynodeb

Yn y digwyddiad agoriadol eleni ar gyfer #TechFest4SocialGood, byddwn yn holi rhai o aelodau uchaf eu proffil y Gynghrair yn drylwyr i ofyn pa gynnydd sy’n cael ei wneud o ran y mater dybryd a brys hwn. Pa gamau ymarferol sy’n cael eu cymryd fel bod pawb yng Nghymru sydd angen ac eisiau defnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol, ac elwa arnynt, yn gallu gwneud hynny?

Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru wedi amlinellu pum cam y mae’n credu eu bod yn hanfodol er mwyn i Gymru ddangos esiampl ym maes cynhwysiant digidol. Gallwch lawrlwytho eu hadroddiad yma

Cynulleidfa

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol a bydd yn archwilio datrysiadau, syniadau, arloesiadau a thechnolegau digidol a allai eu helpu i weithio’n fwy effeithlon a chynyddu eu heffaith.

Cadeirydd

Jennifer Jones

Cyflwynydd Newyddion BBC Cymru

Cafodd y cyflwynydd newyddion BBC, Jennifer Jones, ei geni a’i magu ym Mangor. Derbyniodd Jennifer fwyafrif ei haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Heblaw am actio, newyddiaduraeth a darlledu oedd yr unig yrfa a ystyriodd Jennifer erioed. Bu’n gweithio i BBC Radio Cymru am ddwy flynedd, yn ysgrifennu ac yn darllen bwletinau newyddion. Yna, symudodd Jennifer ymlaen i weithio i S4C yn cyflwyno’r rhaglen newyddion gyda’r nos cyn symud ymlaen i BBC Wales Today.

Panel

Hamish Laing Headshot

Hamish Laing

Cadair, Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru

Mae Hamish Laing yn Athro yn yr Ysgol Rheolaeth, Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe, ac mae'n Gyfarwyddwr yr Academi Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werthoedd, gan ddarparu Addysg, Ymchwil a Gwasanaeth Ymgynghorol o fewn VBHC gyda phersbectif byd-eang. Yn ogystal, mae'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf., ac mae'n Gadeirydd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru.

Nick Speed

Cyfarwyddwr Cymru a De Orllewin Lloegr Grŵp BT

Nick Speed yw Cyfarwyddwr Grŵp BT yng Nghymru. Mae'n arwain perthnasoedd Grŵp BT gyda llunwyr polisi yng Nghymru ac mae'n eistedd ar fwrdd BT yng Nghymru, sy'n dwyn ynghyd staff uwch sy'n gweithio ar draws busnes BT yn y wlad.

Sara Selleck

Sara Sellek

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gweithrediadau a Marchnata, CGGC

Fel rhan o'r uwch dîm rheoli, mae Sara yn gyfrifol am reolaeth weithredol y tîm datblygu, gan gynnwys Llywodraethu Da a Diogelu, Amrywiaeth, Cyllid Cynaliadwy a'r Ganolfan Wybodaeth.

CGGC yw'r sefydliad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru. Ein diben yw galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda'i gilydd. Ein haelodau sy'n ein gwneud, sy'n pennu ein cyfeiriad ac sy'n sicrhau ein bod yn atebol. Trwy ein haelodau, rydym yn creu symudiad i gynorthwyo'r sector cyfan a chyflawni ein gweledigaeth.

Helena Herklots

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Heléna yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, rôl statudol annibynnol a sefydlwyd yn y gyfraith i ddiogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn. Cychwynnodd yn ei swydd yn 2018 ar ôl treulio dros 30 mlynedd yn gweithio ar faterion sy'n ymwneud â phobl hŷn a heneiddio. Gan gychwyn ei gyrfa trwy wneud gwaith uniongyrchol gyda phobl hŷn a'u teuluoedd mewn canolfannau dydd a chartrefi gofal, mae hi wedi dylanwadu ar bolisi cyhoeddus, gan ymgyrchu dros newid a datblygu a darparu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn.

Photo of Derek Walker

Derek Walker

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Derek Walker wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru er 2011. Yn ystod yr amser hwn, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cryfhau ei safle fel corff datblygu blaenllaw ar gyfer mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn y DU ac wedi helpu i ysgogi twf sylweddol o fewn economi gymdeithasol Cymru. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru hefyd wedi dod yn sefydliad go iawn ar gyfer mynd i'r afael â thlodi ac allgáu digidol.

Cath Fallon

Pennaeth Menter ac Animeiddio Cymunedol, Cyngor Sir Sir Fynwy

Mae Cath Fallon yn Bennaeth Menter a Bywiocáu i Gyngor Sir Fynwy ac mae ganddi drosolwg strategol o sawl menter economaidd, cymdeithasol, digidol a datblygiad cymunedol. Mae cryn dipyn o amser Cath yn cael ei neilltuo i gymell cyrff llywodraethol a phartneriaid seilwaith digidol i wella cysylltedd digidol ar draws y sir a'r dywysogaeth.

Dave Floyd

Cyfarwyddwr, Perago Wales

Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol

Digwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal ar Ddiwrnod 1:

Dydd Un - Cynhwysiant, 14 Mehefin 2021Gadewch i ni fod o ddifri ynglŷn â hygyrchedd, 14 Mehefin 2021 1pmDiwallu anghenion pobl anabl yn yr oes ddigidol, 14 Mehefin 2021 3pm

Beth yw Technoleg er budd cymdeithasol?

Mae Technoleg er budd cymdeithasol yn disgrifio mudiad a chymuned o bobl sy’n poeni ynghylch defnyddio technoleg i sicrhau effaith gymdeithasol gadarnhaol. Mae’n ymwneud â chwilio am atebion technolegol i wella pethau i bobl, cymdeithas a’r blaned ac, wrth wraidd hyn, y mae’r ymrwymiad i roi pobl yn gyntaf.

Mae nifer y bobl a’r sefydliadau sy’n meddwl ac yn gweithredu yn y gofod hwn yn cynyddu, ac mae’r math o weithgaredd y maent yn cymryd rhan ynddo yn esblygu’n gyson.

Pwy ydyn ni?

Sefydliad cydweithredol dielw yw Canolfan Cydweithredol Cymru sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella eu bywydau a’u bywoliaeth.

Am fwy na degawd rydym wedi bod yn helpu pobl i ennill sgiliau digidol sylfaenol fel y gallant gael gafael ar wybodaeth, gwasanaethau a swyddi. Yn ogystal â’n gwaith ar gynhwysiant digidol, rydym yn gweithio gyda’r sector elusennol a busnes cymdeithasol i’w helpu i harneisio technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

Wales Co-operative Centre Logo