Gadewch i ni fod o ddifri ynglŷn â hygyrchedd | 14 Mehefin 2021 | 1pm

DIGWYDDIAD AR-LEIN | #GŵylTecherbuddcymdeithasol | Rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol (14 - 18 Mehefin 2021)

See this page in: Cymraeg

Gadewch i ni fod o ddifri ynglŷn â hygyrchedd, 14 Mehefin 2021, 1pm

Archebwch eich lle

Bydd y ddolen uchod yn eich ailgyfeirio i dudalen archebu gwefan Wythnos Arweinwyr Digidol. Unrhyw broblemau gydag archebu’ch lle, e-bostiwch marketingteam@wales.coop 

Crynodeb

Dewch i ymuno â ni ar gyfer y sesiwn hynod ddiddorol hon lle bydd DAC yn ein tywys trwy’r rheoliadau y mae angen i chi eu dilyn, a sut. Hefyd, bydd y DAC yn gwahodd un o’i gleientiaid presennol i siarad am y manteision mawr sy’n dod yn sgil gwneud gwasanaethau yn hawdd i’w defnyddio – nid yn unig i bobl ag anableddau neu namau, ond i bawb.

Cynulleidfa

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol a bydd yn archwilio datrysiadau, syniadau, arloesiadau a thechnolegau digidol a allai eu helpu i weithio’n fwy effeithlon a chynyddu eu heffaith.

Cadeirydd

Portrait of Marc Davies

Marc Davies

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Marc wedi gweithio ym maes ymgysylltu digidol ers 2001 ac ar raglenni digidol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru ers 2006. Mae Marc yn ffafrio ymagwedd ddynoli at bethau digidol, gan gredu, er mwyn llwyddo, ei fod yn hanfodol ysbrydoli, cynnwys, cefnogi a chalonogi unigolion ar hyd y broses mabwysiadu technoleg. Ar hyn o bryd, mae ar secondiad gyda’r tîm masnachol yn cefnogi cleientiaid i feithrin a sefydlu arferion digidol.

Siaradwyr

Gavin Evans

Canolfan Hygyrchedd Digidol

Mae Gavin wedi bod yn gweithio ym maes hygyrchedd ers 9 mlynedd bellach, ac mae’n berson trefnus a phroffesiynol sy’n gweithio gyda sefydliadau ar lefel fyd-eang i wella profiad y defnyddiwr i unigolion gydag anableddau. Mae’n canolbwyntio ar sicrhau bod sefydliadau’n darparu llwyfannau hygyrch i bobl gyda phroblemau mynediad, boed hynny’n feddalwedd mewnol neu wefannau sy’n wynebu’r cyhoedd, technoleg symudol, gemau cyfrifiadurol neu ryngwynebau defnyddwyr IPTV.

Mae ganddo ddealltwriaeth weithredol o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar gyfer y We (WCAG 2.0) Ac Arferion Gorau ar gyfer y We Symudol (MWBP), ac yn gallu rhoi’r canllawiau hyn ar waith yn y byd go iawn, ynghyd â sut mae hyn yn effeithio ar ddefnyddwyr gydag anableddau.
Mae Gavin hefyd yn aelod o sefydliad International Guild of Accessible Web Designers.

Tech Fest For Social Good 14-18 June 2021
Digwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal ar Ddiwrnod 1:

Dydd Un - Cynhwysiant, 14 Mehefin 2021

Gwneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol, 14 Mehefin 2021, 10am

Diwallu anghenion pobl anabl yn yr oes ddigidol, 14 Mehefin 2021 3pm

Beth yw Technoleg er budd cymdeithasol?

Mae Technoleg er budd cymdeithasol yn disgrifio mudiad a chymuned o bobl sy’n poeni ynghylch defnyddio technoleg i sicrhau effaith gymdeithasol gadarnhaol. Mae’n ymwneud â chwilio am atebion technolegol i wella pethau i bobl, cymdeithas a’r blaned ac, wrth wraidd hyn, y mae’r ymrwymiad i roi pobl yn gyntaf.

Mae nifer y bobl a’r sefydliadau sy’n meddwl ac yn gweithredu yn y gofod hwn yn cynyddu, ac mae’r math o weithgaredd y maent yn cymryd rhan ynddo yn esblygu’n gyson.

Pwy ydyn ni?

Sefydliad cydweithredol dielw yw Canolfan Cydweithredol Cymru sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella eu bywydau a’u bywoliaeth.

Am fwy na degawd rydym wedi bod yn helpu pobl i ennill sgiliau digidol sylfaenol fel y gallant gael gafael ar wybodaeth, gwasanaethau a swyddi. Yn ogystal â’n gwaith ar gynhwysiant digidol, rydym yn gweithio gyda’r sector elusennol a busnes cymdeithasol i’w helpu i harneisio technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

Wales Co-operative Centre Logo