Diwallu anghenion pobl anabl yn yr oes ddigidol | 14 Mehefin 2021 | 3pm

DIGWYDDIAD AR-LEIN | #GŵylTecherbuddcymdeithasol | Rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol (14 - 18 Mehefin 2021)

See this page in: Cymraeg

Diwallu anghenion pobl anabl yn yr oes ddigidol, 14 Mehefin 2021, 3pm

Archebwch eich lle

Bydd y ddolen uchod yn eich ailgyfeirio i dudalen archebu gwefan Wythnos Arweinwyr Digidol. Unrhyw broblemau gydag archebu’ch lle, e-bostiwch marketingteam@wales.coop 

Crynodeb

Mae Innovate Trust yn cefnogi tua 400 o oedolion ag anableddau dysgu yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf. Yn 2019, enillon nhw’r categori ‘Gwobr Technoleg er Daioni’ yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer hyrwyddo annibyniaeth a lles yr unigolion y maent yn eu cefnogi trwy dechnoleg SMART, fel gosod dyfeisiau Amazon Alexa yn eu cartrefi.

Erbyn hyn, maen nhw wedi llunio, datblygu a chreu ap cymunedol o’r enw Insight, sy’n darparu gofod ar-lein sy’n ddiogel ac yn gwbl hygyrch ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, ac yn lliniaru risgiau cyffredin cyfryngau cymdeithasol, fel seiberfwlio a throlio. Datblygwyd yr ap cyntaf a’i dreialu â grŵp o ddefnyddwyr y llynedd, ond dim ond nawr maen nhw wir yn gweld mantais lawn yr ap i’r unigolion sy’n ei ddefnyddio.

Cynulleidfa

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol a bydd yn archwilio datrysiadau, syniadau, arloesiadau a thechnolegau digidol a allai eu helpu i weithio’n fwy effeithlon a chynyddu eu heffaith.

Cadeirydd

Cadi Cliff

Canolfan Cydweithredol Cymru

Rheolwr Rhanbarthol

Siaradwyr

Ashley Bale

Rheolwr Arloesi Digidol, Innovate Trust

Mae Ashley yn arwain prosiectau digidol o dai SMART, datblygu apiau a chyflawni ymchwil ynghylch Deallusrwydd Artiffisial, IoT (Y Rhyngrwyd Pethau) a thechnolegau newydd yn y sector Iechyd a gofal Cymdeithasol er mwyn gwella cyfleoedd, hyrwyddo annibyniaeth a lles ar gyfer pobl sy'n cael eu cynorthwyo. Ar hyn o bryd, mae'n arwain datblygiad platfform cymunol o'r enw Insight.

Tech Fest For Social Good 14-18 June 2021
Digwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal ar Ddiwrnod 1:

Dydd Un - Cynhwysiant, 14 Mehefin 2021

Gwneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol, 14 Mehefin 2021, 10am

Gadewch i ni fod o ddifri ynglŷn â hygyrchedd, 14 Mehefin 2021 1pm

Beth yw Technoleg er budd cymdeithasol?

Mae Technoleg er budd cymdeithasol yn disgrifio mudiad a chymuned o bobl sy’n poeni ynghylch defnyddio technoleg i sicrhau effaith gymdeithasol gadarnhaol. Mae’n ymwneud â chwilio am atebion technolegol i wella pethau i bobl, cymdeithas a’r blaned ac, wrth wraidd hyn, y mae’r ymrwymiad i roi pobl yn gyntaf.

Mae nifer y bobl a’r sefydliadau sy’n meddwl ac yn gweithredu yn y gofod hwn yn cynyddu, ac mae’r math o weithgaredd y maent yn cymryd rhan ynddo yn esblygu’n gyson.

Pwy ydyn ni?

Sefydliad cydweithredol dielw yw Canolfan Cydweithredol Cymru sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella eu bywydau a’u bywoliaeth.

Am fwy na degawd rydym wedi bod yn helpu pobl i ennill sgiliau digidol sylfaenol fel y gallant gael gafael ar wybodaeth, gwasanaethau a swyddi. Yn ogystal â’n gwaith ar gynhwysiant digidol, rydym yn gweithio gyda’r sector elusennol a busnes cymdeithasol i’w helpu i harneisio technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

Wales Co-operative Centre Logo