Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol (14 – 18 Mehefin 2021)

Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal gŵyl rithwir wythnos o hyd i ddathlu ac arddangos buddion technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

See this page in: Cymraeg

Tech Fest For Social Good 14-18 June 2021

Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn angerddol ynghylch potensial technoleg i wella bywydau, bywoliaethau a chymunedau pobl, ac rydym yn mynd ati’n barhaus i geisio cydweithredu â phobl eraill sy’n rhannu’r angerdd hwn.

Felly, rydym yn falch iawn o fod yn cynnal gŵyl rithwir wythnos o hyd i ddathlu ac arddangos buddion technoleg ddigidol er budd cymdeithasol, yn rhan o Wythnos Arweinwyr Digidol 2021.

Bydd yr ŵyl hon, sy’n rhad ac am ddim, yn dwyn ynghyd arbenigwyr o bob rhan o’r Sectorau Cyhoeddus a Phreifat, y Trydydd Sector a’r Sector Cymdeithasol i rannu profiad a gwybodaeth ac i ysbrydoli eraill i archwilio potensial technoleg ddigidol i wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Os ydych yn fenter gymdeithasol, yn fenter gydweithredol, yn elusen, yn gorff dielw, yn gorff y sector cyhoeddus neu’n grŵp cymunedol sydd am archwilio trawsnewid digidol a phopeth y mae hynny’n ei olygu, rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan a chael eich ysbrydoli!

14 Mehefin – 10am | Gwneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol

Yn y digwyddiad agoriadol eleni ar gyfer #TechFest4SocialGood, byddwn yn holi rhai o aelodau uchaf eu proffil y Gynghrair yn drylwyr i ofyn pa gynnydd sy’n cael ei wneud o ran y mater dybryd a brys hwn. Pa gamau ymarferol sy’n cael eu cymryd fel bod pawb yng Nghymru sydd angen ac eisiau defnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol, ac elwa arnynt, yn gallu gwneud hynny?

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Gwneud Cymru yn esiampl ar gyfer cynhwysiant digidol yma

14 Mehefin – 1pm | Gadewch i ni fod o ddifri ynglŷn â hygyrchedd

Dewch i ymuno â ni ar gyfer y sesiwn hynod ddiddorol hon lle bydd DAC yn ein tywys trwy’r rheoliadau y mae angen i chi eu dilyn, a sut. Hefyd, bydd y DAC yn gwahodd un o’i gleientiaid presennol i siarad am y manteision mawr sy’n dod yn sgil gwneud gwasanaethau yn hawdd i’w defnyddio – nid yn unig i bobl ag anableddau neu namau, ond i bawb.

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Gadewch i ni fod o ddifri ynglŷn â hygyrchedd yma

14 Mehefin – 3pm | Diwallu anghenion pobl anabl yn yr oes ddigidol

Yn ystod y sesiwn 45 munud hon byddwn yn clywed gan ddau sefydliad ysbrydoledig sydd wedi ymrwymo i gefnogi annibyniaeth a lles pobl anabl trwy dechnoleg ddigidol.

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Diwallu anghenion pobl anabl yn yr oes ddigidol yma

15 Mehefin – 10am | Sut i gyflawni ymgysylltu cymunedol llwyddiannus ar-lein

Yn ystod gweminar #TechFest4SocialGood, byddwn yn clywed gan sefydliadau sydd wedi ymgysylltu â chymunedau ar-lein yn llwyddiannus. O rannu eu taith a’u prif gynghorion, i’r heriau maen nhw wedi eu hwynebu ar hyd y ffordd, mae’r sesiwn hon yn argoeli i fod yn un o’r uchafbwyntiau yr wythnos hon!

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Sut i gyflawni ymgysylltu cymunedol llwyddiannus ar-lein yma

15 Mehefin – 2:30pm | Helpu pobl i ail-ymgysylltu â’u cymuned ar ôl Covid

Wedi’i ysbrydoli gan weithredoedd y prosiect Get There Together, bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut y gallwn ddefnyddio adnoddau technoleg a digidol i helpu pobl i ailgysylltu â’u cymuned yn ddiogel ar ôl Covid.

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Helpu pobl i ail-ymgysylltu â’u cymuned ar ôl Covid yma

16 Mehefin – 9:30am | Masnachu gyda’n gilydd ar-lein

Mae offer digidol wedi bod â rhan hollbwysig wrth helpu busnesau lleol i weithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i lwybrau newydd at y farchnad. Cewch glywed am hanes ysbrydoledig un o gymoedd Cymru, a sut daeth eu marchnad ar-lein yn wasanaeth hanfodol yn fuan. Bydd y sesiwn hon yn dangos ffilm fer am y tro cyntaf ynghylch Cadwyn Ogwen, sesiwn holi ac ateb gydag arweinwyr y prosiect, a lleisiau eraill o bartneriaethau masnachu arloesol ledled Cymru.

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Masnachu gyda’n gilydd ar-lein yma

16 Mehefin – 11am | Defnyddio offer ar-lein i gynhyrchu incwm gwirfoddol

Bydd y digwyddiad hwn, a gynhelir gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC a’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol) yn tynnu sylw at y gwahanol ffyrdd mae elusennau yn gallu ddefnyddio gwahanol lwyfannau ac offer sydd ar gael ar y rhyngrwyd i godi incwm anghyfyngedig. Bydd y siaradwr gwadd Amy Kordiak o Local Giving yn tynnu sylw at fanteision o ddefnyddio digidol i ddenu rhoddion, a byddwn yn nodi’r ffyrdd amrywiol o gynhyrchu incwm ychwanegol ar-lein.

16 Mehefin – 1pm | Cryfhau cyflenwadau bwyd lleol gyda thechnoleg

Mae ein rhwydweithiau bwyd yn dwyn ynhyd fusnesau cymdeithasol ledled Cymru sy’n tyfu neu’n gweini bwyd, a llawer o sefydliadau sy’n eu cefnogi. Bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar atebion technolegol i ddatblygu systemau bwyd lleol o’r platfform i’r plât a llysiau fertigol. A all technoleg ein helpu i greu Cymru iachach a system fwyd decach? Dewch i ymuno yn y sgwrs, a dewch â phecyn cinio gyda chi!

Cofrestrwch ar gyfer gweminar Cryfhau cyflenwadau bwyd lleol gyda thechnoleg yma

17 Mehefin – 9am | Mynd i’r afael ag amrywiaeth a chynhwysiant yn yr oes ddigidol (Galw heibio trwy’r dydd)

Ar gyfer y sesiwn galw heibio hon a gynhelir trwy’r dydd ar ein Platfform Cynadleddau Rhithwir newydd, byddwn yn clywed gan amrywiaeth o sefydliadau ysbrydoledig sydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag amrywiaeth a chynhwysiant yn yr oes ddigidol. O ddiwallu anghenion technolegol cyn-filwyr a cheiswyr lloches i chwilio am atebion digidol ar gyfer cymunedau Cymraeg a BAME, mae’r sesiwn hon yn argoeli i hysbysu, ysbrydoli ac addysgu.

Cofrestrwch ar gyfer Mynd i’r afael ag amrywiaeth a chynhwysiant yn yr oes ddigidol yma

18 Mehefin – 9am | Sgiliau Digidol er Daioni: Diwrnod Arddangosiadau Byw (galw heibio trwy’r dydd)

Diwrnod 5 o’n #TechFest4SocialGood. Mae’r digwyddiad galw heibio trwy’r dydd hwn ar gyfer holl sefydliadau’r trydydd sector sydd â diddordeb mewn caffael y wybodaeth, yr offer a’r sgiliau digidol i wella bywydau eu cleientiaid a’u cymunedau.

Fe’i cyflwynir trwy gyfres o arddangosiadau a dosbarthiadau meistr byr (15 munud yr un), a byddwn yn archwilio amrywiaeth o atebion, syniadau, arloeseddau a thechnolegau digidol a allai helpu eich sefydliad i weithio’n fwy effeithlon, a chynyddu eich effaith.

Bydd arweinwyr digidol o’r sectorau cyhoeddus, preifat, y trydydd sector a’r sector busnes cymdeithasol ar gael trwy gydol y diwrnod hefyd i rannu eu gwybodaeth a’u profiad o ddefnyddio technoleg er lles cymdeithasol.

Rydym yn addo y bydd y diwrnod yn un anffurfiol, hwyliog a hynod ryngweithiol. Felly, ymunwch â ni. Dyma fydd uchafbwynt eich wythnos dysgu digidol!

Cofrestrwch ar gyfer Sgiliau Digidol er Daioni: Diwrnod Arddangosiadau Byw yma

What is Tech for Good?

Tech for social good describes a movement and a community of people who care about harnessing technology to effect positive social impact.

It’s about seeking technological solutions to make things better for people, society and the planet and at the heart of this lies the commitment to putting people first. The number of people and organisations thinking and operating in this space is increasing and the type of the activity they engage in is constantly evolving.

Young carer showing elderly lady digital technology

The Wales Co-operative Centre is a not-for-profit co-operative organisation that supports people in Wales to improve their lives and livelihoods.

For more than a decade we’ve been helping people to gain fundamental digital skills so that they can access information, services and jobs. As well as our work on digital inclusion, we are working with the charity and social business sector to help it harness digital technology for social good.

Latest tweets from the Wales Co-operative Centre

Latest tweets from Digital Leaders